Haven

Maatwerk voor uw organisatie

 

U heeft een concrete opleidingsvraag


Modulair programma


Als u een duidelijke opleidingsvraag heeft rondom organiseren en veranderen, biedt Sioo u een kort high-impact traject. Sioo heeft daartoe een onderscheidend workshopaanbod rond organiseren en veranderen ontwikkeld voor zowel managers, adviseurs als inhoudelijke professionals.

  • Kies uit een set van beproefde state-of-the-art workshops.
  • Sioo maakt een samenhangend programma waarin consistent verbinding wordt gezocht met de ‘hitte’ van uw werkpraktijk en uw (verander)opgaven.
  • Korte doorlooptijd.


Wij verkennen graag met u op welke wijze ons aanbod kan bijdragen aan het rendement en verandervermogen van uw medewerkers en de organisatie als geheel.


Ons workshop aanbod vind u op www.sioo.nl/workshops

 

Voor de interne adviseurs  van een grote overheidsorganisatie ontwikkelde Sioo een traject rond Adviseren en Veranderen bestaande uit een aantal workshopdagen rond de thema’s: leren en veranderen, diagnose en veranderkunde, contracteren, impact in gesprekken, systeemdenken en belangentegenstellingen. Tevens omvatte het programma door Sioo begeleide intervisiebijeenkomsten en een online leeromgeving voor persoonlijke reflectie en feedback.


Bij een grote financiële dienstverlener verzorgde Sioo een workshop Effectief veranderen voor de medewerkers die een spilfunctie zouden gaan bekleden binnen de aankomende verandertrajecten in de organisatie. Naast kennis, inzicht en vaardigheden bood de workshop een kader en tijd om de eigen veranderopgave binnen de organisatie en de eigen rol daarin te concretiseren en een stap verder te brengen.


U heeft een grotere verander- en ontwikkelopgave


Lerend werken en werkend leren rond veranderopgaven en ontwikkelvraagstukken of innovatie binnen  uw organisatie

  • U bent bezig met een reorganisatie, de invoering van een nieuwe strategie of organisatievorm of bent bezig met (product)innovatie. Met uw (business)vraagstuk als uitgangspunt ontwikkelt en verzorgt Sioo in nauwe samenwerking met u een passende leeromgeving. Onze uitgangspunten daarbij zijn:
  • De ontwikkeling  van medewerker, organisatie en business gaan in het programma hand in hand en komen steeds in samenhang aan de orde.
  • Er wordt direct voortgang geboekt met uw veranderopgave
  • U vergroot het duurzaam verandervermogen van de organisatie en uw medewerkers.


Sioo ontwikkelt dergelijke programma’s nadrukkelijk in een vorm van partnership met u en uw medewerkers om rendement ook op langere termijn te garanderen. Een breed scala aan methodieken en een online leeromgeving  kunnen deel  uitmaken van het traject.


In een oriënterend gesprek verkennen wij graag samen met u de mogelijkheden om effectief te werken aan de ontwikkelvraagstukken van uw organisatie en die van uw medewerkers.

 

In nauwe samenwerking met directie en MD afdeling van een ziekenhuis ontwikkelde en verzorgde Sioo een leiderschapstraject in het kader van een herinrichting van het primair proces c.q. de focus op de patiënt. In werkateliers, workshops en een aantal werkconferenties werkten leidinggevenden parallel aan de uitwerking en implementatie van de gekozen strategie en aan een eigen effectieve leiderschapsrol in dit proces. Ook het betrekken van de medewerkers maakte expliciet deel uit van dit programma. In samenhang werden meters gemaakt bij zowel genoemde herinrichting,  de ontwikkeling van de organisatie en de (persoonlijke) ontwikkeling van een effectieve leiderschapsrol.


 

Een kennisinstituut en een aantal gelieerde organisaties zocht naar ideeën om een gezamenlijke taak met behulp van social media en nieuwe technologie anders vorm te geven. In een serie werkatelier dagen is in gemengde groepen gewerkt aan de ontwikkeling van een aantal MVP’s (minimum viable products), experimenten en projectplannen. Het raamwerk voor de werkateliers was een mix van structuur en ruimte waarbinnen de betrokkenen ervaring opdeden met methoden, technieken en werkvormen afkomstig uit de wereld van de lean startup, het design thinking, innovatie en de creatieve sector. De deelnemers beschikten na afloop ook over nieuw handelingsrepertoire om te gebruiken bij vraagstukken in hun werkpraktijk.


U moet of wilt  vernieuwen maar de richting en de weg zijn nog onbekend


 (Actie)onderzoek


Actie onderzoek is een beproefde Sioo aanpak die is gericht op het realiseren van concrete verandering en vernieuwing waarbij de betrokken medewerkers zelf onderzoeken en leren. Het past bij uitstek in een dynamische omgeving vanwege het gericht combineren van veranderen, leren en kennis ontwikkelen. Sioo kent een lange traditie op dit terrein in haar open opleidingen. Wij ondersteunen uw organisatie en medewerkers in het scherp krijgen van uw vraag en koers en bij concrete stappen richting realisatie. De deelnemers zijn nadrukkelijk eigenaar van het (onderzoeks)proces waardoor kennis en inzichten ook duurzaam geborgd zijn.

 

Sioo ondersteunde middels actieonderzoek de ingrijpende veranderingen binnen een zorginstelling waarbij doorvertaling van de eigen waarden en visie op zorg centraal stonden. Met de instelling ging Sioo een langdurige alliantie voor leren en onderzoek aan. Het onderzoek werd door de medewerkers zelf op twee zorglocaties uitgevoerd en door Sioo onderzoekers begeleid. De opgedane kennis en ervaring met het in de praktijk brengen van de eigen waarden en visie rond zorg werden vervolgens verder gedeeld binnen de organisatie.


U heeft ambities met uw branche of beroepsgroep


Ontwikkelingen rond en binnen uw branche of beroepsgroep gezamenlijk oppakken


Met relevante stakeholders binnen de branche of specifieke beroepsgroepen onderzoekt Sioo welke vragen en uitdagingen in de business en/of samenleving spelen en hoe hierop adequaat en duurzaam kan worden ingespeeld. De hieruit voortvloeiende programma’s worden veelal als co-productie van Sioo en de betrokken partijen aangeboden in de markt.
Met het Kwaliteitsnetwerk MBO ontwikkelde Sioo leergangen voor CvB-leden, directeuren en opleidingsmanagers uit het MBO rond het thema Lerend veranderen en werken aan kwaliteit. De programma’s kennen een open inschrijving en worden waar wenselijk als incompany traject binnen specifieke instellingen vervolgd. In het programma staan de veranderopgaven van de eigen instelling centraal maar is er ook veel aandacht voor innovatie binnen de branche als geheel.


In samenwerking met Boer&Croon verzorgt Sioo het programma Succesvol besturen van Ziekenhuizen, bestemd voor professionals van binnen en buiten de branche die een rol willen gaan vervullen als ziekenhuisbestuurder. Het programma is nadrukkelijk ontwikkeld vanuit de wens en ambitie om de in- en doorstroom van goed toegeruste en effectieve bestuurders in de sector te borgen. Focus ligt op de actuele ontwikkelingen in  en rond de sector en de verbindende rol van de bestuurder daarbij richting de eigen organisatie.